Các nhà sản xuất silicon ferro rfa kiểm soát tính thấm từ tính