Sử dụng mangan ferro silico có điểm nóng chảy cao cho các ứng dụng đúc