lò nung có điểm nóng chảy cao để xử lý các nhà cung cấp thỏi mangan