Kiểm soát tính thấm từ tính silico mangan 60 14 cho các ứng dụng đúc