Giá khối silicon ferro có điểm nóng chảy cao được sản xuất tại Trung Quốc