Kiểm soát tính thấm từ tính silic sắt để khử lưu huỳnh