Bảo vệ từ tính silicon carbon cao cho quá trình khử oxy