Độ cứng vừa phải ferro silic giá thép bạc hà cho khử lưu huỳnh