Silicone dẫn nhiệt thấp và canxi cacbonat kết tủa trong kho