Thành phần hóa học kiểm soát tính thấm từ tính của giá silicon ferro