Kiểm soát tính thấm từ tính bao nhiêu ferro silicon