độ ẩm thấp sử dụng than cốc dầu mỏ nung sản xuất tại Trung Quốc