Kiểm soát tính thấm từ tính ferro silic trong gang để sản xuất thép