Tính chất sắt từ giá silic sắt cho Nodularization của gang