Vernicibile silicone có hàm lượng lưu huỳnh thấp trên mỗi ferro trong kho