Hàm lượng lưu huỳnh thấp sử dụng silico mangan để khử lưu huỳnh