Than cốc dầu mỏ graphit hóa tùy chỉnh độ tinh khiết carbon cao trong kho