Thị trường silic ferro có điểm nóng chảy cao để khử lưu huỳnh