Quá trình nung ổn định hóa học của quy trình than cốc dầu mỏ