Tính linh hoạt của cột đen cacbon graphit hóa cho Phân tích Sản phẩm Tự nhiên