Các nhà sản xuất silicone có điểm nóng chảy cao trên vetro e ferro