Cường độ nén làm thế nào để tách canxi cacbonat khỏi on dioxide