Giá silicium che chắn từ tính cho quá trình khử lưu huỳnh