Kiểm soát tính thấm từ tính sử dụng ferro silicon để bán