Các nhà sản xuất mangan silico che chắn từ tính cho khử lưu huỳnh