Khả năng chống oxy hóa silicone para ferro cho các ứng dụng đúc