Kiểm soát tính thấm từ giá ferro silic mangan cho quá trình khử oxy