Báo quy trình nung than cốc dầu mỏ có hàm lượng tro thấp