Tính chất sắt từ các nhà sản xuất ferro silic ở châu Âu trong kho