Hình thành hợp kim dễ dàng sử dụng giá silico mangan