Tính chất sắt từ ferro silicon 72 cho quá trình khử lưu huỳnh