Mangan silico carbon cao chống ăn mòn cho quá trình tạo nốt của gang