kiểm soát tính thấm từ silicone vernicabile trên mỗi ferro cho sản xuất thép