Than cốc dầu mỏ nung ở Ấn Độ có giá trị nhiệt cao cho ngành thép