Tỷ trọng hàm lượng tro thấp của các nhà cung cấp than cốc dầu mỏ nung