nhà máy ferro silic kiểm soát tính thấm từ tính để khử lưu huỳnh