Tăng cường độ than cốc dầu khí graphit hóa tùy chỉnh cho điện cực Carbon