Kiểm soát tính thấm từ tính ferro silicon được sản xuất để bán như thế nào