Ổn định hóa học giá than cốc dầu mỏ nung trong báo giá ấn độ