Thị trường eropean ferro silicon có điểm nóng chảy cao cho chế phẩm