Tính chất sắt từ các nhà sản xuất ferro silic trong báo giá iran