Hàm lượng tro thấp than cốc dầu mỏ không nung sản xuất tại Trung Quốc