Hợp kim mangan ferro silic có trọng lượng riêng cao để khử lưu huỳnh