Than cốc gpc dầu mỏ có độ tinh khiết carbon cao trong kho