Tính ổn định spicules canxi cacbonat so với spicules on dioxide