Than cốc dầu mỏ nung có trị nhiệt trong tiếng Hin-ddi