Tính chất sắt từ tin tức ferro silicon cho quá trình khử oxy