Số lượng nguyên liệu thô silic sắt hình thành hợp kim dễ dàng cho Nodularization gang