loại bỏ silicone khỏi kim loại sơn như một chất khử