Tính chất sắt từ thị trường sắt silic bao phủ eropean cho quá trình khử oxy